exceeding expectations

Main menu

Čistenie technológií vodného hospodárstva

 • Čistenie nádrží, odbahňovanie a odstraňovanie ťažkých kalov
 • Čistenie čerpacích staníc
 • Čistenie lapačov piesku

Odbahňovanie rybníkov a vodných nádrží

 • Čistenie lagún - od väčšiny materiálov
 • Sacie jednotky / odsávanie kalov z dna nádrží
 • Likvidácia, odvodnenie, spracovanie kalov

Čistenie kontaminovaných oblastí / Brownfield

 • Palivové nádrže - likvidácia nebezpečného odpadu, vyraďovania
 • Čistenie kontaminovaných oblastí po úniku nebezpečných látok
 • Čistenie vodných tokov a nádrží

Čistenie odlučovačov ropných látok (ORL)

 • Sanie ťažkých kalov
 • Čistenie a výmena filtrov
 • Likvidácia, testovanie odpadu - ADR preprava

Čistenie odlučovačov tukov (OT)

 • Sanie a doplňovanie vody
 • Celoročné služby / údržba
 • Vzorkovanie, analýzy a likvidácia odpadov

Čistenie vyhnívacích nádrží

 • Čistenie od všetkých druhov materiálov za použitia sacích bagrov
 • Dočisťovanie vysokotlakovou vodou
 • Systém odvetranie pracoviska a stála kontrola plynov pri práci

Recyklácia a likvidácia

 • Odvoz a likvidácia kalov
 • Kompostovanie
 • Odvodnenie a spracovanie odpadov na mieste

Vzorkovanie a testovanie odpadu

 • Certifikované analýzy
 • Klasifikácia druhu odpadu
 • Reportovanie