exceeding expectations

Main menu

Čistenie kanalizácie

 • Kombinované čistiace vozy, 285 l / min 240 barov
 • Sanie - 91% vákuum, 3500 m3 / h - ADR
 • Čistenie všetkých typov kanalizačných systémov DN 50 - 3500

Monitoring kanalizácie

 • Plne vybavený kamerový voz a prenosná kamera
 • Program WinCan (DVD, CD, JPEG, PDF)
 • Meranie spádovosť a ovality - od DN 80 až do DN 2500

Frézovanie kanalizácie

 • Frézovanie koreňov - odstránenie koreňov vrastených do potrubia
 • Frézovanie betónu - rýchle a efektívne rezanie betónu
 • Tvrdých sedimentov - vibračné, nárazový a turbínový tryskový systém

Domové prípojky - čistenie kanalizácií

 • 24 hodinový servis - tlakové vozidlo
 • ČČistenie domových prípojok a strešných zvodov, lapačov strešných splavenín
 • Práca do -20 ° C / veľkosť potrubia od 50 do 300mm

Čistenie kanalizácií DN 800 - 3500 a väčší

 • Sacie bagre - prietok vzduchu 9000 m 3 vzduchu za hodinu
 • Vzdialenosť až 350 metrov bez prístupu
 • Čistenie priepustov a kolektorov

Čistenie otvorených kanálov a odvodňovacích systémov

 • Sací bager s ťažobným ramenom
 • Bypassové čerpacie systémy
 • Čistenie v oblastiach s obmedzeným prístupom, v uzavretých priestoroch

Mapovacie služby

 • Detailné zmapovanie kanalizačného systému
 • Mapovanie prípojok a monitoring potrubí
 • GPS lokalizácia šácht, trasy vedenia, veľkosti potrubia

Čerpacie služby

 • Ochrana pred zaplavením
 • Prenájom čerpadiel a správa lokalít
 • Inštalácia dočasných čerpacích bypassov

Oprava kanalizácií

 • Výmena a čistenie košov dažďových vpustov
 • Čistenie a oprava kanalizačných šácht
 • Oprava a inštalácia drenážnych trubiek